OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

    Ogólne Warunki sprzedaży określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów, bądź też świadczenia usług związanych ze sprzedażą przez spółkę TRUST-TEX. z siedzibą w Łodzi.

  Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS)  określenia oznaczają:

  Sprzedawca – TRUST-TEX s.c A. Jaroma, T. Kokosiński, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 8 NIP 9471902103, REGON 473207559

  Kupujący - kontrahent dokonujący od Sprzedającego zakupów produktów lub usług.

Niniejsze OWS stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 ¹k.c.)    nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ¹Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
 

  Sprzedaż – świadczenie usługi sprzedaży lub usługi sprzedaży wraz z dostawą,

  Towar - artykuły dekoracyjne, wyposażenia wnętrz oraz inne oferowane przez TRUST-TEX s.c.

    Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane w dalszej części także OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Kupującym i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstąpienie od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy w formie umożliwiającej ich pobranie.

    Kupujący w myśl przepisów prawa polskiego, pozostający w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą po jednokrotnym przyjęciu i akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oświadcza iż akceptuje je we wszystkich zamówieniach oraz umowach sprzedaży zawieranych między Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania.


 
§2. ZAWARCIE UMOWY Z KUPUJĄCYM.

2.1 Informacje handlowe


2.1.1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.trust-tex.pl oraz w katalogach, cennikach i prospektach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.
2.1.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej TRUST-TEX, w katalogach, cennikach i prospektach nie jest równoznaczne z jego dostępnością.
2.2 Rejestracja
2.2.1 Przed złożeniem pierwszego zamówienia Kupujący obowiązany jest zarejestrować się w systemie Sprzedającego. Skutecznie zarejestrować mogą się jedynie podmioty gospodarcze.
W procesie weryfikacji danych Sprzedający może zażądać od kupującego:
a) kopii aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej albo odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo innych dokumentów rejestrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) kopii dokumentu nadania numeru NIP.
c) kopii zaświadczenia o numerze REGON
d) listy osób upoważnionych do składania zamówień w imieniu Kupującego.
2.2.2 Zakończenie procesu rejestracji oznacza, że Kupujący akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego.

2.3 Zamówienia

2.3.1. Zamówienie może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu jak również bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.
2.3.2. Minimalna wartość pierwszego zamówienia wynosi 369 zł brutto.
2.3.2 Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający sprawdza dostępność produktów i przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia może zostać dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub telefonicznie. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta po otrzymaniu przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.
2.3.3 Sprzedawca będzie uwzględniał zaproponowane przez Kupującego terminy dostawy zależnie od dostępności produktów w magazynie.
2.3.4  Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT lub fakturze pro forma. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2.3.5.W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo powstrzymać się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeśli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
2.3.6 Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny Sprzedawcy
.

§. 3 DOSTAWA – KOSZTY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TERMINY.

3.1 Koszty dostawy


3.1.1. Dostawa zakupionego towaru przez Kupującego realizowana jest na podstawie jego zamówienia. Początkiem terminu realizacji jest data w której to Kupujący jest poinformowany przez Sprzedającego o przyjęciu oferty
3.1.2 W przypadku, gdy dostawa towaru realizowana jest środkami transportu Sprzedawcy koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych obciążają Sprzedającego, o ile nie uzgodniono inaczej
3.1.3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł brutto koszt dostawy towaru obciąża Sprzedającego
3.1.4 Koszt wysyłki zamówienia poniżej 1000 zł brutto obciąża Kupującego i wynosi 18 zł lub 23 zł jeśli przesyłka wysyłana jest za pobraniem. Kwota obciążenia doliczona zostanie do faktury wystawionej Kupującemu.
 
.
3.2. Odpowiedzialność


3.2.1. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu. Zgodnie z art. 548 k.c. odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawanym rzeczy, ciąży na Kupującym z chwilą wydania mu produktu z magazynu Sprzedającego, z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika.
3.2.2 Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego przesyłki z produktem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu. Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. k.c.). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.
3.2.3  Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie lub po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o gotowości towaru do odbioru. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem towaru, o okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu klientowi.
3.2.4. Opóźnienie Sprzedawcy z dostawą towaru do 14 dni nie jest naruszeniem ustalonego terminu dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw, jeżeli są one spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, m.in. nieterminową dostawą przez dostawców Sprzedawcy, zdarzeniami siły wyższej, nieprzewidywalnymi zakłóceniami w pracy Sprzedawcy itp.

§ 4. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

4.1. Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym zgodnie z art. 545 k.c. oraz art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b) i art. 53 ust. 4 ustawy Prawo Przewozowe.
4.2. W przypadku dostawy realizowanej przez firmę kurierską przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.
4.3. Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), Kupujący powinien rozpakować produkt w oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy.
4.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, Sprzedającego lub ich ubezpieczycieli.
4.5. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności, o której mowa w ust. 4.4, 4.3 i 4.4 uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
4.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.
4.7. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych następuje w formie pisemnej, niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru towaru.
4.8. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych następuje w formie pisemnej po odbiorze towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od odebrania towaru.
4.9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przewozu i przeładunku zareklamowanego towaru.
4.10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może wymienić towar na wolny od wad lub usunąć wadę w możliwie jak najszybszym terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni albo zwrócić Kupującemu równowartość wadliwego towaru.
4.11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca może według swego uznania wymienić towar na wolny od wad lub usunąć wady powstałe w towarze . W porozumieniu z Kupującym może także obniżyć cenę reklamowanego towaru. Sprzedający i Kupujący mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.
Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.§ 5. PŁATNOŚCI.

5.1.Cena sprzedaży staje się wymagalna z upływem terminu określonego w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
5.2.   Jeżeli termin płatności został określony w inny sposób, cena sprzedaży staje się wymagalna z upływem tego terminu
5.3. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za towar, chyba, że strony dokonają odmiennych ustaleń.
5.4. Kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez konieczności podpisania ich przez Kupującego.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe udostępnione podczas procesu rejestracji będą przechowywane w bazie danych przez firmę „TRUST-TEX” s.c. Łódź, Brukowa 8 z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
6.2. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie dobrowolnie danych osobowych przez Trust-Tex s.c. lub podmioty działające na jej zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Trust-Tex s.c. oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Trust-Tex s.c. działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. – Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane i żądanie ich usunięcia.
6.3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Trust-Tex s.c. (lub przez inny podmiot działający na zlecenie Trust-Tex s.c.) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami niniejszej ustawy.


§ 7 RODO

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
TRUST-TEX S.C. Andrzej Jaroma, Tomasz Kokosiński, 91-341 Łódź, Brukowa 8, NIP 947-19-02-103
Jako administrator danych firma TRUST-TEX dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – trust@trust-tex.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania umów sprzedaży oraz marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  polegających na przekazywaniu informacji o produktach i usługach oferowanych przez spółkę  promocjach, cennikach i innych  wydarzeniach
4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe. Nie przetwarzamy danych typu PESEL, nr dow. osobistego itp.
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, dokonywania pierwszego zakupu , podczas kontaktu na imprezach targowych lub z powszechnie dostępnych źródeł.
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty niezbędne do prawidłowego wykonania umów sprzedaży (firmy kurierskie, podwykonawcy, biuro rachunkowe itp.)
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu,
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które należy wnieść przez e-mail trust@trust-tex.pl
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

8.1. Strony oświadczają, iż w przypadku wystąpienia sporów będą dążyć do polubownego ich rozwiązania.
8.2. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygnięcia w ww. zakresie poddane będą sądom powszechnym.
8.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.